החלטת הממשלה 1933

תאריך פרסום: 18/08/2020, 13:20 | תאריך עדכון: 08/09/2020, 17:19

מחליטים:

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 2097(חכ/41) מיום 10.10.2014 בדבר הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, מספר 2201 מיום 08.08.2010 בדבר שיפור השירות הממשלתי לציבור, מספר 2985(שמצ/4) מיום 14.3.2011 בדבר שימוש במידע הממשלתי, עיבודו מחדש ופיתוחו על ידי הציבור ולטובת הציבור, ומספר 4515 מיום 01.04.2012 בדבר הצטרפות לשותפות הבינלאומית לממשל פתוח ומינוי "הפורום הישראלי לממשל פתוח"; 

הגדרות

א. בהחלטה זו:
1) "משרד ממשלתי" – לרבות יחידת סמך.
2) "גוף ציבורי" – כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

ב. בסעיפים 11-1 לעניין העברת מידע:
1) "מידע על אודות אדם" – מידע, כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, לרבות ידיעות על ענייניו הפרטיים של אדם ולרבות מידע כאמור, אם הוא ניתן לזיהוי, כשלעצמו או במצטבר עם מידע נוסף.
2) "אישור על אודות אדם" – אישור שהונפק על ידי גוף ציבורי שהינו בגדר מידע על אודות אדם כהגדרתו לעיל.
3) "ועדה להעברת מידע" – כמשמעה בתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986.

ג. בסעיף 12 לעניין הנגשת מאגרי מידע:
1) "מאגר מידע" – מסד נתונים או סדרת נתונים של מידע מכל סוג, לרבות כל אוסף מובנה של  נתונים בין אם מוגדר במשרד הממשלתי או ביחידת הסמך כ"מאגר" לצרכים פנימיים ובין אם לאו.
2) "מידע מזוהה" – מידע, כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, לרבות ידיעות על ענייניו הפרטיים של אדם ולרבות מידע כאמור שאינו מזוהה, אם הוא ניתן לזיהוי, כשלעצמו או במצטבר עם מידע נוסף. הבחינה האם מידע שאינו מזוהה ניתן לזיהוי, כשלעצמו או במצטבר עם מידע נוסף תבוצע על ידי מומחה מהתחום הטכנולוגי בליווי ייעוץ משפטי וייעוץ אבטחת מידע.

העברת המידע  הממשלתי

במטרה לייעל את עבודת משרדי הממשלה לשם שיפור השירות הממשלתי לציבור:
מדיניות פעם אחת בלבד:

1. לאמץ את עיקרי ההמלצות שבדו"ח הצוות הבין-משרדי לשיפור העברת מידע בין משרדים ויחידות סמך מיום 28 ביולי 2016 (https://www.gov.il/he/departments/
policies/final_report_to_improve_the_transfer_of_information_offices_and_units
) ובהמשך לאמור בדו"ח זה לאמץ מדיניות של קבלת מידע מהציבור פעם אחת בלבד (להלן: "מדיניות פעם אחת בלבד"), לשם שיפור השירות הממשלתי לציבור והפחתת הנטל הבירוקרטי עליו באמצעות שיתוף מידע בין גופי ממשלה, כמפורט להלן:

א. 1.  להטיל על משרדי הממשלה להעביר ביניהם מידע הנדרש לצורך שיפור השירות הממשלתי לציבור והפחתת הנטל הבירוקרטי עליו.
2. ככל שמדובר במידע על אודות אדם, יועבר רק מידע אשר הוועדה להעברת מידע מצאה כי העברתו מותרת על פי דיני הגנת הפרטיות, ובכלל זה היא נעשית בסמכות ובאופן מידתי, לרבות התנאה במקרים המתאימים של העברת המידע בהסכמת האזרח. שיתוף המידע ייעשה תוך איזון בין החובה לשתף את המידע לצורך מתן שירות מיטבי לאזרח לבין החובה לשמור על הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,  בין היתר, בשים לב לרגישות המידע, היקף המידע והתועלת לציבור.
3.  האמור בסעיפים קטנים 1(א)2-1 יהיו בכפוף לכל דין, ובכפוף לעריכת הסדרים מתאימים להגנה על המידע ולהגבלת חשיפתו לבעלי תפקידים המורשים לכך בלבד, באופן התואם את רמת רגישותו של המידע.

ב. החל משנת 2021 משרד ממשלתי לא יבקש מהציבור לשם מתן שירות, אישור על אודות אדם שהנפיק משרד ממשלתי אחר.  החל משנת 2022, יחול האמור גם לגבי אישורים על אודות תאגידים.

ג. החל משנת 2022 משרד ממשלתי לא יבקש מהציבור לשם מתן שירות, מידע על אודות אדם הקיים בידי משרד ממשלתי אחר. החל משנת 2023, יחול האמור גם לגבי מידע על אודות תאגידים.

ד. למען הסר ספק יובהר, כי האמור בסעיפים קטנים ב-ג לא יחול במקרים שבהם לא ניתן להעביר את המידע כאמור בסעיף קטן 1(א).

היערכות ליישום המדיניות:
2. להטיל על משרדי הממשלה:
א. למפות את כל המידע והאישורים הנדרשים מהציבור לשם קבלת שירותים מהמשרד,  וזאת בהתאם להנחיות שתפרסם רשות התקשוב בנושא ובהתאם ללוח זמנים שתקבע לכך, בשים לב למועדים הקבועים בסעיפים קטנים 1(ב)-(ג). קצב התקדמות המיפוי ותוצאותיו ידווחו על ידי המשרדים לוועדת ההיגוי כהגדרתה להלן.

ב. לקבוע בתוכנית העבודה השנתית יעדים לכל אחת מהשנים 2017 ו-2018 לצמצום היקף המידע והאישורים, לרבות אלו המצויים במשרדי ממשלה אחרים, הנדרשים מהציבור לשם קבלת שירותים מהמשרד. זאת, באמצעות דרישת המידע ממשרדי ממשלה שבידיהם הוא מצוי, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף קטן 1(א) לעיל. היעדים שייקבעו בתוכניות העבודה וקצב השגתם ידווחו לוועדת ההיגוי כהגדרתה להלן. יובהר כי השלמת המיפוי לפי סעיף קטן 2(א) לעיל אינה תנאי לקביעת היעדים ומימושם, כאמור בסעיף קטן זה.

3. להטיל על מנכ"לי המשרדים למנות בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, נציג בכיר מטעמם שיהיה אחראי ליישום החלטה זו בעניין העברת מידע, ולעדכן את רשות התקשוב הממשלתי בדבר נציגם.

4. להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי, בשיתוף ובתיאום עם מטה הסייבר הלאומי, להקים תשתית טכנולוגית מאובטחת לשיתוף מידע. זאת, בין היתר במטרה לשפר את השירות הממשלתי לציבור, לייעל את עבודת הממשלה, לקדם את הגנת הסייבר על מאגרי ומערכות המידע הממשלתיות, להקטין את מספר מאגרי המידע הקיימים בממשלה ולצמצם במידת האפשר את הרחבתם שלא לצורך. התשתית תוקם בתיאום עם הממונה על היישומים הביומטריים, הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, המטה הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים בהתאם לעניין ולצורך.  העמדת המערכת ותחילת חיבור המשרדים אליה תיעשה עד תום המחצית הראשונה של שנת 2018. רשות התקשוב הממשלתי, בשיתוף ובתיאום עם מטה הסייבר הלאומי, יקבעו את המועד שממנו יחוייבו משרדי הממשלה להשתמש בתשתית הטכנולוגית המאובטחת לצורך שיתוף מידע.

5. להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי, בתיאום עם ראש מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי:

א. להנחות מקצועית את משרדי הממשלה בדבר התהליך הטכנולוגי הנאות להעברת מידע בין המשרדים ולסייע בידם לפעול בטכנולוגיה זאת.

ב. לפתח מערכת מחשוב רוחבית לניהול עבודת הוועדות להעברת מידע.

ג. להוות גורם מנחה בתחום שיתוף מידע בין משרדי ממשלה בשיתוף עם מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וגורמי מטה ממשלתיים רלוונטיים נוספים, כמפורט להלן: (1) הרשות תהיה אחראית על ניהול, ריכוז וסיוע במיפוי המידע והאישורים הנדרשים לשם אספקת השירותים הממשלתיים ובמיפוי מאגרי המידע הממשלתיים, הרלוונטיים למתן שירותים אלו, לרבות תיעוד שדות המאגרים, המטה-דאטה על שדות אלו והקשרים בין המאגרים השונים; (2) תפעל לקידום שיתוף מידע בין משרדי הממשלה באמצעות התשתית הטכנולוגית המאובטחת; (3) תקבע כללים מנחים, נהלים וסטנדרטים לאיסוף ולניהול הנתונים הממשלתיים; (4) תבצע מעקב ובקרה אחר פעילות המשרדים לשיפור תהליכי העברת המידע.

ד. לפקח מנהלית על עבודת הוועדות להעברת מידע במשרדי הממשלה. למען הסר ספק אין באמור כדי לפגוע בשיקול דעתן של הוועדות והסמכות הנתונה להן לפי חוק. הרשות לא תבחן את שיקול הדעת שהופעל ואת ההיבטים המשפטיים של עבודתן והרשות לא תשמש כערכאת ערעור על החלטות הוועדות המשרדיות, אלא תפקח על עמידת הוועדות בנוהל האמור בסעיף 6 להלן. אחת לשנה תגיש רשות התקשוב הממשלתי לממשלה דו"ח המפרט את עמידת הוועדות בנוהל האמור.

ה. להקצות למשרדי הממשלה, מתוך התקציב הייעודי כמפורט בסעיף 13 שלהלן, בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו ובתיאום עם ראש מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, תקציב עבור תמרוץ המשרדים בגין שיתוף מידע, לצורך יישום החלטה זו. התקציב יוקצה בשים לב לחשיבות שיתוף המידע להגשמת המטרה של שיפור השירות לציבור, בשלות תהליך שיתוף המידע ומידת שיתוף הפעולה של המשרדים עם התהליך.

ו. לעודד גופים ציבוריים לשתף ביניהם ובין משרדי ממשלה מידע, לשם שיפור השירות לציבור, בשים לב למאפיינים הייחודיים של הגופים הציבוריים השונים, ובכפוף לכך שאין מניעה משפטית על פי דין או משיקולים רלוונטיים נוספים ובשים לב לנושאי אבטחת מידע, הגנה על פרטיות מידע על אודות אדם וכיוצ"ב.

שיפור עבודת הוועדות להעברת מידע:

6. להטיל על הוועדות להעברת מידע במשרדי הממשלה:
א. לפעול לפי נוהל העבודה לוועדות להעברת מידע המצורף כנספח א' שלהלן.
ב. לנהל את תהליך הטיפול בבקשות העברת המידע מול גורמים חיצוניים למשרד באמצעות המערכת שתפותח על ידי רשות התקשוב הממשלתי כמפורט בסעיף 5(ב) לעיל.

7. ועדה להעברת מידע של משרד ממשלתי אשר מצאה כי אין אפשרות לאשר בקשה להעברת מידע שהוגשה לה, תדווח על הנימוקים לכך לגוף שהגיש את הבקשה, ותיידע את ועדת ההיגוי כהגדרתה להלן, על אודות הנימוקים, לצורך לימוד והסקת מסקנות.

ועדת היגוי לעניין העברת מידע

8. למנות ועדת היגוי לעניין העברת מידע בראשות ראש רשות התקשוב הממשלתי, אשר חבריה יהיו: מנהל היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, נציג מנכ"ל משרד ראש הממשלה, נציג מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ונציגים של ארבעה משרדי ממשלה רלוונטיים נוספים.

9. להטיל על ועדת ההיגוי:
א. לעקוב אחר יישום סעיפים 11-1 להחלטה זו בעניין העברת מידע, ובכלל זה בחינת מידת התועלת בהשגת תכליתה וכשלים ביישומה, ככל שיהיו.

ב. לגבש, בשיתוף עם מנכ"לי המשרדים הרלוונטיים, רשימה של שירותים ממשלתיים שעליהם הם מופקדים, שלשם נתינתם דרוש מידע ממספר משרדים, כך שלגביהם תוחל החובה האמורה בסעיפים קטנים 1(ב)-(ג) לפני המועדים האמורים בסעיפים אלו, וזאת בשים לב לעלויות התקציביות הנגזרות מהעברת המידע ולאפשרות המשפטית להחיל את החובה, בהתאם לסעיף 1(א).

ג. להמליץ לממשלה, לאחר התייעצות עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, בתוך תשעה חודשים מיום החלטה זו על רשימה של גופים ציבוריים נוספים שעליהם תוטל החובה להעברת מידע כאמור בסעיף 1 לעיל, וכן חובות נוספות בעניין העברת מידע כאמור בהחלטה זו, בשינויים המחוייבים. לצורך כך להמליץ לממשלה על תיקון חקיקה לשם החלת החובות כאמור, על גופים אלו, וכן להחלת החובות על משרדי הממשלה, לעניין העברת מידע, ככל שיידרש.

ד. להגיש לממשלה, לאחר התייעצות עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, בתוך שנתיים ממועד קבלת החלטה זו תכנית מפורטת לאופן יישום מדיניות "פעם אחת בלבד" לכלל משרדי הממשלה כמפורט להלן: (1)התכנית תכלול מסקנות ולקחים מהליכי יישום שכבר בוצעו ותסתמך בין השאר על מיפוי השירותים והנתונים הממשלתיים; (2)התכנית תתייחס בין השאר להשלכות המדיניות על תהליכי העבודה במשרדי הממשלה, על מערכות המידע, תקציב המדינה וכן היבטים משפטיים הנוגעים לה, לרבות הגנת הפרטיות; (3)כמו כן תכלול התוכנית כללים מנחים למשרדי הממשלה בנוגע לשקיפות כלפי האזרח לגבי המידע המועבר בעניינו בין משרדי ממשלה, וזאת לרבות לפי פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, שעניינו הגנה על הפרטיות במאגרי מידע. קביעת הכללים תיעשה בתיאום עם הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.

ה. לבחון האם נדרשים שינויים במתווה האמור בהחלטה זו בכל הנוגע ליישומה על שיתוף אישורים ומידע על אודות תאגידים, לרבות החרגה של סוגי אישורים ומידע שונים על אודות תאגידים. מצאה הוועדה כי נדרשים שינויים כאמור, תמליץ לממשלה על תכנית מעודכנת בנושא.

ו. לדווח לממשלה אחת לשנה על סטטוס יישום החלטה זו לעניין העברת מידע.

תיקון תקנות הגנת הפרטיות

10. להנחות את שרת המשפטים לתקן את תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986 (להלן: "התקנות") בתוך 6 חודשים, ככל הניתן, ועד 9 חודשים לכל היותר ממועד החלטה זו, כדלקמן:

א. תבוטל החובה להשוואת רמת האבטחה במערכות המידע של הגוף מקבל המידע לזו שבמערכות המידע של הגוף מוסר המידע. רמת אבטחת המידע שתידרש מהגוף המקבל את המידע תיקבע במשותף על ידי מנהלי מאגרי המידע בשני הגופים כך שתתאים לאבטחת המידע המועבר, בשים לב להיקף המידע ולרגישותו.

ב. להגדיר באופן ברור יותר את היקף האחריות בהיבטי אבטחת מידע של הגוף המוסר את המידע, במטרה לצמצמו במקרים המתאימים, בשים לב להיקף המידע, מידת רגישותו, סוג הגישה הניתנת וכיוצא באלה.

ג. לשקף בתקנות את ההוראות המתאימות המסדירות את עבודת הוועדות להעברת מידע בהתאם לנוהל העבודה לוועדות להעברות מידע המצורף כנספח א' להחלטה זו.

ד. להחליף את טופס א' בתוספת לתקנות, בנוסח המצורף כנספח לדו"ח הצוות הבין משרדי לשיפור העברת מידע, והמצורף כנספח ב' שלהלן, בשינויים המתאימים.

11. להטיל על שר הרווחה והשירותים החברתיים לפנות למוסד לביטוח לאומי במטרה לבחון את אימוץ האמור בסעיפים 3-1 ו-7-6 להחלטה זו, לעניין שיתוף מידע בינו לבין משרדי ממשלה.

הנגשת מאגרי מידע

12. במטרה לעודד הטמעת חדשנות במגזר הציבורי ובשירותים הציבוריים, להקל את הנטל הבירוקרטי ולקדם מדיניות של ממשל פתוח:
לאמץ את עיקרי המלצות דו"ח הצוות הבין משרדי להנגשת מאגרי מידע לציבור לצורך עיבוד ושימוש חוזר, מיום 27 ביולי 2016 (להלן: "דו"ח הצוות הבינמשרדי") (https://www.gov.il/he/Departments/
policies/report_inter_ministerial_improve_access_to_public_databases
), ובהמשך לאמור בדו"ח זה לאמץ מדיניות הנגשת מאגרי מידע וליישמה בהתאם לעקרונות הנגשת מאגרי מידע שבנספח ג' שלהלן (להלן: "נספח ג'"), וכמפורט להלן:

מדיניות הנגשת מאגרי מידע

א. להטיל על משרדי הממשלה להנגיש, עד לשנת 2022, את כלל מאגרי המידע שעליהם הם מופקדים ויופקדו עד למועד זה, ובלבד שאין בפרסומם מידע מזוהה, ובכפוף לכך שאין מניעה לפרסומם על פי כל דין או בשל שיקולים רלוונטיים נוספים, ובשים לב לנושאי הגנה על פרטיות מידע אישי, אבטחת מידע וכיוצ"ב. האמור בסעיף זה יחול אף ביחס למאגרים חדשים שיוקמו במשרדי הממשלה גם לאחר שנת 2022.

ב. על כל משרד ממשלתי למפות את מאגרי המידע המצויים ברשותו ולשלב בתוכניות העבודה השנתיות, החל משנת 2017, פעילות להנגשת מאגרי מידע. עד לסיום שנת 2017 על כל משרד להשלים את תהליך המיפוי, כאמור, ולהכין תוכנית עבודה רב שנתית להנגשת המאגרים שברשותו, באופן מדורג עד לשנת 2022, בכפוף לאמור בסעיף קטן 12(א), ובהתאם לנספח ג' להחלטה.

ג. עד לסיום שנת 2017 יפעלו המשרדים הבאים להנגשת מאגרי המידע, שהומלץ על הנגשתם בדו"ח הצוות הבינמשרדי, כמפורט להלן: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (עסקי תחבורה מורשים, המראות ונחיתות בזמן אמת, זמן אמת רכבת ישראל), משרד החינוך (תקציב מ. חינוך לכל בית ספר), המרכז למיפוי ישראל (מפתח הגושים), משטרת ישראל (בסיסי נתונים- נתוני פשיעה), משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר - מינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל (מלאי תכנון) ומשרד הפנים (תקציב רשויות מקומיות). למען הסר ספק, הצוות הבינמשרדי המליץ על המאגרים הנ"ל לאחר בחינת חשיבותם ולאחר שמצא כי נראה שהם אינם מכילים מידע מזוהה, והותיר את הבדיקה הפרטנית בעניין זה לכל משרד, בכפוף לעקרונות המפורטים בהחלטה זו, לרבות האמור בסעיף קטן 12(א) לעיל, ולנספח ג' להחלטה.

ד. על המשרדים להעביר לוועדת ההיגוי כהגדרתה להלן:

1. דיווח עד לסוף שנת 2017, על אודות המאגרים שברשותם בהתאם להליך המיפוי, למעט מאגרים שיש מניעה לפי כל דין לדווח עליהם כאמור. וכן דיווח על אודות התוכנית הרב שנתית להנגשתם, כמפורט בסעיף קטן 12(ב) לעיל.

2. דיווח שנתי, זאת עד לתום הרבעון הראשון של השנה העוקבת, בדבר מילוי החובה להנגשת מאגרי מידע כאמור בסעיף קטן 12(א) לעיל, שהונגשו בשנה שחלפה, ובכלל זאת, פירוט על אודות מאגרים שיש מניעה להנגישם והנימוקים לכך.

ה. להטיל על מנכ"לי המשרדים למנות, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, נציג בכיר מטעמם שיהיה אחראי ליישום החלטה זו בעניין הנגשת מאגרי מידע, ולעדכן את רשות התקשוב הממשלתי בדבר נציגם.

ו. במקרים שבהם קיימת מניעה על פי דין או הוחלט משיקולים רלוונטיים אחרים כי אין לפרסם מאגר מידע מסויים בפורמט פתוח לכלל הציבור, חובה על המשרד לשקול את הנגשתו באמצעים אחרים, כגון: במתכונת שאילתות ופתיחת חדרי מחקר, ובלבד שלא יונגש מידע מזוהה, שהתועלת לציבור מהנגשת המאגרים בדרך זו עולה על העלות הכספית הכרוכה בהנגשתם ושאין מניעה על פי דין או משיקולים רלוונטיים אחרים להנגיש את מאגר המידע גם באמצעים אחרים.

ז. להטיל על רשות התקשוב הממשלתי, בתיאום עם מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי:

1. לנהל, בתיאום עם היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים, שיח פתוח ומתמשך עם הציבור בדבר האינטרס הציבורי לפרסום המידע וקביעת סדרי עדיפויות למשרדים בדבר מאגרי המידע שיש חשיבות להנגישם, זאת בהתאם לעקרונות הממשל הפתוח שבהחלטות הממשלה מס' 4515 מיום 1.4.2012 ומס' 2097(חכ/41) מיום 10.10.2014.

2. להעמיד את התשתית הטכנולוגית המרכזית להנגשת מאגרי מידע (Data.gov.il).

3. להוות גורם מנחה בתחום הנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור ובכלל זה רשות התקשוב הממשלתי: (א) תהיה אחראית על הנחיה וריכוז של מיפוי המאגרים הממשלתיים בתיאום עם היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים; (ב) תפעל להרחבת מספר מאגרי המידע וסדרות הנתונים שיונגשו לציבור באתר  Data.gov.il; (ג) תנחה את המשרדים בדבר התהליך הטכנולוגי הנאות להנגשת מידע ובפרט לכך שהנגשת המידע תהיה בסטנדרטים המפורטים בסעיף קטן א(5) לנספח ג' להחלטה; (ד) תסייע למשרדים בהנגשת מאגרי מידע בתיאום עם היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים; (ה)תגדיר מתודולוגיות וכלים בתחום הBig Data, BI, Data Mining –.

לצורך מימוש המשימות המפורטות לעיל, תפעל רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף עם מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וגורמי מטה ממשלתיים רלוונטיים נוספים.

4. לבצע מעקב ובקרה, ולפרסם, אחת לשנה, דו"ח מסכם בדבר מאגרי המידע שהונגשו בשנה החולפת באתר Data.gov.il, וכן דו"ח שימוש במאגרים. לדו"ח המסכם תצורף רשימה של המאגרים עליהם דווח כמפורט בסעיף 12(ד) לעיל כי הוחלט שלא להנגישם, וזאת אם אין מניעה לפי כל דין לפרסום האמור או שהמשרד מוסמך לפי כל דין שלא לדווח על אודותם.

5. להקצות למשרדי הממשלה, מתוך התקציב הייעודי כמפורט בסעיף 13 שלהלן, בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו ובתיאום עם מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, תקציב לתמרוץ משרדי ממשלה בגין הנגשת מאגרי מידע, בהתאם להחלטה זו. התקציב יוקצה בשים לב, למדדים בדבר תעדוף הנגשת מאגרי מידע שבסעיף קטן א(3) לנספח ג' להחלטה.

6. לעודד גופים ציבוריים להנגשת מאגרי מידע, ובכלל זאת לשקול בשיתוף עם משרד המשפטים, אגף התקציבים במשרד האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים את הצורך בהטלת חובה להנגשת מאגרי מידע על גופים אלו, בדרך של חקיקה או בדרך אחרת, בהתאם לנספח ג' להחלטה, בשים לב למאפיינים הייחודיים של הגופים הציבוריים השונים, ובכפוף לכך שאין מניעה משפטית על פי דין או משיקולים רלוונטיים נוספים ובשים לב לנושאי אבטחת מידע, הגנה על פרטיות מידע אישי וכיוצ"ב.

ח. להטיל על רשות התקשוב הממשלתי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, והיחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים, אגף תקציבים במשרד האוצר, וגורמים רלוונטיים נוספים לבחון פתרונות שיתירו הנגשת מאגרי מידע לציבור שיש בהם אינטרס ציבורי משמעותי גם במצבים שבהם יש פגיעה מסוימת בפרטיות, ולבחון את הצורך בתיקוני חקיקה שונים.

ועדת היגוי לעניין הנגשת מאגרי מידע

ט. למנות ועדת היגוי לעניין הנגשת מאגרי מידע בראשות ראש רשות התקשוב הממשלתי, ובהשתתפות נציג מאגף התקציבים במשרד האוצר ונציג מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אשר תפקח על הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים לציבור, תלווה את תהליך היישום ותסייע בפתרונות לאתגרים הכרוכים ביישום החלטה זו, לעניין הנגשת מאגרי מידע.

תיקון החלטת ממשלה קודמת

י. לתקן את החלטת הממשלה מס' 2097(חכ/41) מיום  10.10.2014 כך שתימחק הסיפא של סעיף 10(ב): "הצוות יפעל במשך שלוש שנים להביא לאישור ועדת השרים את רשימת המאגרים שיונגשו בשנים 2017-2016, לא יאוחר מסוף הרבעון הראשון בכל שנה".

תקציב

13. רשות התקשוב הממשלתי תקצה משאבים מתקציבה לצורך למימוש החלטה זו כדלקמן:

א. תוספת תקן כח אדם.
ב. תקציב חד פעמי בסך של 8 מלש"ח בפריסה על פני השנים     2018-2017, לצורך הקמת התשתית הטכנולוגית המאובטחת כמפורט בסעיף 4 לעיל, בתיאום עם מערך הסייבר הלאומי.
ג. תקציב בסך של 1.5 מלש"ח בבסיס התקציב החל משנת 2019 לטובת העלות השוטפת של שדרת המידע הממשלתית.
ד. תקציב בסך של מיליון ₪ בבסיס התקציב החל משנת 2017 עבור רכישת שירותי ייעוץ ליישום מדיניות פעם אחת בלבד, בדגש על הרחבת המדיניות למידע ואישורים על אודות תאגידים.
ה. תקציב ייעודי בסך של 15 מלש"ח בבסיס התקציב החל משנת 2017 לצורך תמרוץ משרדי ממשלה המעבירים מידע כאמור בסעיף 5(ה) והמנגישים מאגרי מידע כאמור בסעיף 12(ז)(5) שלעיל.

14. לשם צמצום גביית תשלומים בידי משרדי ממשלה עבור העברת מידע והנגשת מאגרי מידע:

א. ממועד החלטה זו, משרדי ממשלה לא ייגבו תשלום ממשרדי ממשלה אחרים עבור העברת מידע, למעט עבור העברת מידע שעד למועד החלטה זו גובה המשרד בגינה תשלום במסגרת מתקציב מותנה הכנסה או השתתפות.

ב. ממועד החלטה זו, משרדי הממשלה לא ייגבו מהציבור תשלום עבור מסירת מידע ממאגרי מידע, למעט גביית אגרות, וכן למעט עבור מסירת מידע ממאגרי מידע שעד למועד קבלת החלטה זו גובה המשרד בגינה תשלום. הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו, בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתי ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי יהיו מוסמכים בהתאם לאמות מידה שייקבעו, להחריג מתחולת סעיף זה משרדי ממשלה אשר יראו צורך חיוני לגבות תשלום עבור מסירת מידע ממאגרי מידע, ובלבד שגביית התשלום האמור מותרת לפי כל דין.

ג. להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתי לקבוע מודל תקציבי לשיפוי המשרדים להם, עד למועד החלטה זו, תקציב מותנה הכנסה או השתתפות בגין תשלום בעד העברת מידע למשרדי ממשלה אחרים או מכירת מידע ממאגרי מידע לציבור. המודל התקציבי יסוכם לאחר סיום מיפוי הנושא על-ידי אגף התקציבים במשרד האוצר ולא יאוחר מתום שנת 2016. משרד ממשלתי שישופה בהתאם למודל התקציבי האמור יחדל לגבות תשלום בגין העברת המידע או מסירת המידע בגינה שופה. השיפוי שייקבע במודל התקציבי עבור מכירת מידע, כאמור, יהיה מתוך התקציב הייעודי לתמרוץ כאמור בסעיף 13(ה) לעיל.

15. למען הסר ספק, יודגש כי החלטה זו, עוסקת במידע המובנה הממשלתי (נתונים) ולפיכך איננה מייתרת את  הצורך בגיבוש מדיניות לנושא ניהול המידע והידע הממשלתיים שאינם מובנים (כגון: ניהול מסמכים), במטרה להביא להתייעלות, לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות ולשימור הזיכרון הארגוני וההיסטורי. מדיניות זו תגובש בנפרד על ידי אגף תורה, מחקר וניהול ידע בנציבות שירות המדינה, בשיתוף ארכיון המדינה, רשות התקשוב הממשלתי, נציג מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ונציג מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

16. היבטי הגנה בסייבר במימוש החלטה זו יטופלו בהתאם למדיניות הממשלה בהחלטותיה מס' 2443 ומס' 2444 מיום 15.02.2015, להוראות הדין ולהנחיות הרגולטורים המוסמכים, ואין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכויות הרשות הלאומית להגנת הסייבר והיחידה להגנת הסייבר בממשלה ברשות התקשוב הממשלתי, בהתאם לדין ולהחלטות הממשלה האמורות.

17. למען הסר ספק אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכויותיהם לפי כל דין של רגולטורים רלוונטיים להחלטה זו.

18. למען הסר ספק אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכויותיו של הסטטיסטיקן הלאומי כמנחה המערכת הסטטיסטית במוסדות המדינה לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב–1972. פעילות הנוגעת בסטטיסטיקה הלאומית תיעשה בהתייעצות עם הסטטיסטיקן הלאומי. יוקם צוות משותף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ורשות התקשוב הממשלתי על מנת לבנות את מנגנון התיאום וההתייעצות בנושאים הנוגעים בהחלטה זו לסטטיסטיקה הלאומית ככל שיידרש.

19. בהמשך לאמור בסעיף 9(ג) בהחלטה, ראש הממשלה מנחה לכנס את הגורמים הרלוונטיים, לרבות היועץ המשפטי לממשלה, כדי לבחון דרכים לקדם ולאכוף את האמור בהחלטה, בין היתר, באמצעות חקיקה.

(עותק מדוח מסכם צוות לשיפור העברת מידע בין משרדים ויחידות סמך ועותק מדוח מסכם צוות בין משרדי להנגשת מאגרי מידע לציבור נמצאים בתיקי מזכירות הממשלה). 

חזור לראש הדף