תנאי שימוש אתר מאגרי המידע הממשלתיים

להלן תנאי השימוש

תנאי השימוש באתר Data.Gov.il

אתר אינטרנט זה (להלן: האתר) מנוהל ומתוחזק על ידי מערך הדיגיטל הלאומי (להלן – המשרד). באתר מתפרסמים קבצי נתונים הלקוחים מתוך מאגרי מידע השייכים למשרדי ממשלה, יחידות סמך וגופים ציבוריים נוספים (להלן: מאגרי המידע). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המופיעים באתר www.gov.il (להלן: תנאי השימוש). השימוש במאגרי המידע, כהגדרתם לעיל, אינו כפוף לתנאי השימוש, אלא לרישיון השימוש המובא להלן. ככל שלמאגר מידע מוצמד רישיון שימוש השונה מהרישיון המובא להלן, יגבר הרישיון המוצמד למאגר המידע. הנכם מוזמנים להשתמש במאגרי המידע בכל אופן בו אתם מוצאים לנכון, בכפוף לתנאי רישיון השימוש.

רישיון לשימוש במאגרי המידע באתר Data.Gov.il

השימוש במידע מותר אך ורק בהתאם לתנאי רישיון זה. המשרד רשאי לשנות את תנאי רישיון זה בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מידית עם הצגתו באתר. השימוש במידע יהיה בכפוף לתנאי הרישיון שהיו בתוקף בתאריך ובשעה בהם נלקח המידע מהאתר.

הגדרות

ברישיון זה: "האתר" - אתר Data.gov.il "מידע" – קובץ נתונים או כל חלק ממנו, הלקוח מתוך מאגרי מידע השייכים למשרדי ממשלה, יחידות סמך וגופים ציבוריים נוספים, המתפרסמים באתר. "שימוש" – עשיית כל מעשה במידע המוגבל על ידי דיני זכויות יוצרים, לרבות העתקה, הפצה, העמדה לרשות הציבור, יצירת יצירות נגזרות ושינוי כפי שיהיה נחוץ מבחינה טכנית כדי להשתמש בו במצב שונה או בפורמט שונה, ללא קשר למדיום בו מצוי המידע. "מוצר ערך מוסף" – כל מוצר, שירות או יישום שנוצר על ידך ובו נעשה שימוש במידע על דרך התאמתו למוצר או הכללתו במוצר באופן מלא או חלקי, לפי תנאי רישיון זה. "אתה" - לרבות אדם או גוף משפטי או גוף מאוגד. ברישיון זה – לשון זכר משמעה גם לשון נקבה.

שימוש במידע על פי רישיון זה

מידע מוגן בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, המצויות בבעלות מדינת ישראל. השימוש במידע מהווה ההסכמה לתנאי רישיון זה, ככל שהסכמה זו נדרשת על פי דין. רישיון זה מעניק לך רישיון עולמי, ללא תמלוגים, בלתי מוגבל בזמן ולא בלעדי לשימוש במידע בכפוף לתנאים שלהלן. רישיון זה אינו גורע משימושים המותרים על פי חוק, לרבות הגנת השימוש ההוגן ולרבות שימוש בעובדות ובנתונים לכשעצמם, בדרך שאינה מפרה את ההגנה על בחירת הנתונים, הסדר והארגון שלהם.

שימושים מותרים

אתה רשאי להעתיק את המידע, להפיץ אותו, להעמיד אותו לרשות לציבור, לשדר אותו, לבצע שינויים טכניים במידע וליצור ממנו יצירות נגזרות בכל מדיום או פורמט. אתה רשאי לעשות שימוש במידע באופן מסחרי ובאופן שאינו מסחרי.

שימושים אסורים

אינך רשאי לעשות במידע את השימושים הבאים:

 1. להציג את המידע באופן מטעה ו/או באופן הגורם למצג שווא ו/או לשנות את המידע בדרך שתגרום לסילופו ו/או באופן הפוגע או העלול לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 2. לעשות שימוש במידע באופן המפר חוק או דין.
 3. לעשות שימוש שיביא לפגיעה בפרטיותו של אדם, לרבות על ידי הצלבת המידע עם מקורות מידע אחרים.
 4. להציג את המידע באופן הנותן את הרושם כאילו קיבלת מידע מזוהה, או שהייתה לך גישה למידע מזוהה, המוחזק בידי המדינה אודות אדם.

ציון מקור המידע

בשימוש במידע, עליך לציין את מקור המידע. יוער, כי אין צורך לציין את מקור המידע לפי סעיף זה אודות השימוש בנתונים שנשאבו מן המידע, כאשר השימוש בנתונים איננו שומר על המקוריות בבחירה ובסידור של הנתונים שבמקור.

היקף תחולת רישיון זה

רישיון זה אינו חל על:

 1. נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו, וכן על ידיעות על ענייניו הפרטיים של אדם, כל אלה כמשמעם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
 2. מידע שפרסומו ו/או הגישה אליו אסורים לפי דין, או שהושג שלא כדין ו/או שלא ברשות, לרבות תוך עקיפת אמצעים טכנולוגיים האמורים להגן עליו.
 3. סמל המדינה, משרד יחידת סמך או גוף ציבורי אחר, למעט מקרים שבהם הם מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך.
 4. זכויות צד שלישי במידע שהמשרד אינו רשאי להעמיד לרשות הציבור תחת לרישיון זה.
 5. זכויות שאינן זכות יוצרים, לרבות זכויות קניין רוחני אחרות, כגון פטנטים, סימני מסחר, ומדגמים, ולרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות.
 6. כל אמצעי טכנולוגי, לרבות תוכנות, יישומים ואפליקציות, שבאמצעותם פועל האתר.

זכויות יוצרים במוצרי ערך מוסף

זכויות יוצרים במוצרי ערך מוסף יהיו שייכות לך או למי שאתה מייעד אותן. אולם, זכויות היוצרים במידע שבו נעשה שימוש לפי רישיון זה, הכלול במוצר ערך מוסף, ככל שהן קיימות, יהיו שייכות למדינת ישראל, כאשר השימוש במידע יהיה בכפוף לרישיון שימוש זה.

העדר גושפנקא או חסות

רישיון זה אינו מקנה לך זכות להשתמש במידע באופן היוצר מצג או מרמז על כל מעמד רשמי בשימוש זה או על כך שהמדינה מעניקה חסות או נותנת גושפנקא לך, לצד שלישי, או לשימוש שאתה או צד שלישי עושים במידע או בכל מוצר ערך מוסף.

מצגים והעדר אחריות

המידע מועמד לרשותך על פי רישיון זה "כמות שהוא" (as is), ללא כל מצג, ערבות או התחייבות אודות המידע, בין באופן מפורש ובין במשתמע. מוצהר בזה באופן מפורש כי המדינה אינה ערבה להתאמתו של המידע לשימוש שאתה עושה בו, בין שימוש באופן ישיר ובין שימוש במוצרי ערך מוסף. המדינה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מכל מעשה או מחדל הנוגעים לשימוש במידע. לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות המשרד, עובדי המדינה, נותני שירותים עבור המדינה ונציגיה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המדינה אינה נושאת באחריות:

 1. לכל טעות או השמטה במידע, ולא תהיה אחראית לכל אובדן, פציעה או נזק מכל סוג, בין ישיר ובין עקיף, שיגרמו לך או לכל צד ג' עקב השימוש בו.
 2. לשינויים שנעשו במידע על ידך או על ידי כל צד ג'.
 3. כלפי צד ג', הנובעת משימוש במידע.
 4. לכל נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט (כגון Java ,JavaScript ActiveX).

המדינה אינה מבטיחה או מתחייבת להבטיח את המשך אספקת המידע או המשך אספקתו בפורמט מסוים. המדנה שומרת לעצמה את הזכות להוריד מידע מן האתר בכל עת.

הפרה

הפרת רישיון זה על ידך תביא לסיומו המיידי. תנאים שלפי טבעם ממשיכים להתקיים גם לאחר ביטול הרישיון ימשיכו לחול, לרבות תנאים אודות ציון מקור המידע ותנאים אודות מצגים והעדר אחריות.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין המידע לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

החוק הקובע ומקום שיפוט

רישיון זה כפוף לחוקי ולדיני מדינת ישראל. בתי המשפט בירושלים הם בעלי הסמכות הבלעדית לדון בכל שאלה הנובעת מן השימוש ברישיון זה, לרבות בנוגע להפרתו.

שונות

צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי הרישיון או כמי שהסכים לשינוי או הפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב על ידי המורשים להתחייב על פי דין מטעם אותו צד. רישיון זה מכסה את כלל הזכויות המוענקות לך בנוגע למידע באתר המשרד, למעט החריגים ומגבלות הקבועים בדין, לרבות שימוש הוגן.

 

גרסה 1.0

3 בינואר 2016